Please enter a search term:

Upphovsrätt

Inledning

Dessa allmänna villkor för upphovsrätt (nedan kallade "villkoren") reglerar förhållandet mellan Digital Agency (nedan kallad "byrån") och användarna av det innehåll som görs tillgängligt på byråns företagssidor, inklusive kunder, partner och besökare på webbplatsen (nedan kallade "användarna"). Villkoren är avsedda att klargöra de berörda parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till upphovsrätt och närstående immateriella rättigheter.

Tillämpningsområde

Villkoren gäller för allt innehåll som erbjuds på byråns företagssidor, inklusive texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ljudmaterial, programvara, databaser, designelement och andra verk som skyddas av upphovsrätt (nedan kallat "innehåll"). Användare är skyldiga att följa villkoren och att informera sig om sitt innehåll.

Upphovsrätt

Upphovsrättsligt skydd

Innehållet på byråns företagssidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och relevanta internationella avtal. Byrån eller dess licensgivare äger upphovsrätten och alla tillhörande rättigheter till innehållet, om inte annat uttryckligen anges. Användning av innehållet utan föregående skriftligt medgivande från byrån eller dess licensgivare är förbjuden, förutom vad som tillåts enligt dessa villkor eller tillämplig lag.

Skyddets omfattning

Upphovsrättslagen skyddar innehavarna av rättigheterna till innehållet från obehörig användning, kopiering, distribution, tillgängliggörande för allmänheten, bearbetning, omvandling eller annat utnyttjande av de skyddade verken. Detta omfattar även skydd av idéer, koncept, design och andra immateriella prestationer som ingår i innehållet.

Tillåten användning

Användare får endast använda innehållet på byråns företagssidor för personliga, icke-kommersiella ändamål, om inte annat uttryckligen tillåts. Du får inte reproducera, distribuera, offentligt visa, redigera, omvandla eller på annat sätt utnyttja innehållet, helt eller delvis, utom i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag eller om byrån eller dess licensgivare i förväg har gett sitt skriftliga medgivande.

Licenser och nyttjanderätter

Beviljande av licenser

Byrån får bevilja användare begränsade, återkalleliga, icke-exklusiva och icke-överförbara licenser för att använda innehållet enligt dessa villkor eller genom separat avtal. Licensens omfattning och villkor ska fastställas från fall till fall och får fastställas av byrån efter eget gottfinnande. Användare är skyldiga att följa licenserna och nyttjanderätterna i enlighet med respektive villkor.

Nyttjanderätt för kunder

Inom ramen för byråns avtalsenliga tjänster för sina kunder får byrån bevilja kunderna nyttjanderätt till det innehåll som skapats. Sådana nyttjanderätter kan vara enkla eller exklusiva rättigheter och avse specifika användningshandlingar, typer av utnyttjande eller territorier. De exakta villkoren för nyttjanderätterna anges i respektive avtal eller i byråns allmänna villkor.

Nyttjanderätter för partner

Byrån kan bevilja nyttjanderätt till innehållet för sina partner inom ramen för partnerskap eller samarbeten. Villkoren för nyttjanderätten ska anges i respektive avtal eller kontrakt och kan bestämmas av byrån efter eget gottfinnande.

Användarnas ansvar

Laglig användning

Användarna är ansvariga för laglig användning av innehållet på byråns webbplatser och för att följa dessa villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. De åtar sig att respektera byråns och dess licensgivares upphovsrätt och andra äganderätter och att inte vidta några åtgärder som kan leda till intrång i sådana rättigheter.

Ansvar för överträdelser

Användarna ska vara ansvariga för alla skador som byrån eller dess licensgivare åsamkas till följd av deras brott mot de skyldigheter som anges i dessa villkor eller till följd av deras obehöriga användning av innehållet. De är skyldiga att hålla byrån och dess licensgivare skadeslösa mot alla anspråk från tredje part som härrör från användares intrång i rättigheter.

Skydd av immateriella rättigheter

Skydd av varumärken och andra kännetecken

De varumärken, logotyper, företagsnamn och andra särskiljande kännetecken som används på byråns företagssidor skyddas av varumärkeslagstiftning, bolagsrätt och andra immateriella rättigheter. Användare är skyldiga att respektera dessa rättigheter och att inte vidta några åtgärder som kan leda till intrång i dessa rättigheter.

Skydd av företagshemligheter och know-how

Byrån och dess licensgivare innehar affärshemligheter och know-how som rör Innehållet, de metoder och tekniker som används för att skapa Innehållet och Byråns affärsstrategier. Användare är skyldiga att skydda dessa affärshemligheter och know-how och att inte vidta några åtgärder som kan leda till att de avslöjas eller används obehörigt.

Ändringar av villkor och bestämmelser

Byrån förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Användare är skyldiga att regelbundet kontrollera de aktuella villkoren och anpassa sin användning av innehållet i enlighet därmed. Fortsatt användning av Innehållet efter att de ändrade Villkoren trätt i kraft ska anses vara ett godkännande av ändringarna.

Rättsmedel och sanktioner

Interimistiska åtgärder

Byrån eller dess licensgivare kan kräva att användare som bryter mot dessa villkor eller gör obehörig användning av innehållet upphör och avstår från sådana överträdande handlingar. Detta krav gäller oberoende av ytterligare krav på skadestånd eller andra rättsliga åtgärder.

Krav på skadestånd

Användare ska vara ansvariga för alla skador som byrån eller dess licensgivare åsamkas till följd av brott mot de skyldigheter som anges i dessa villkor eller obehörig användning av innehållet. Byrån eller dess licensgivare kan kräva skadestånd från användare som täcker den faktiska skada som uppstått eller utebliven vinst.

Avtalsenliga påföljder

Byrån får, inom ramen för avtal eller överenskommelser med användare, föreskriva avtalsvite för överträdelse av dessa villkor eller obehörig användning av innehållet. Storleken på avtalsvitet ska fastställas från fall till fall och kan bero på graden av överträdelse och den skada som uppstått.

Slutbestämmelser

Klausul om avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig eller inte kan verkställas, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska en sådan giltig och verkställbar bestämmelse anses ha överenskommits som så nära som möjligt motsvarar innebörden och syftet med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen.

Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där byrån har sitt säte, med undantag för dess lagvalsregler och FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor.

Plats för jurisdiktion

Alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller användningen av innehållet ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolen på den plats där byrån har sitt säte, om inte annat föreskrivs i tvingande lag.

Villkorens språk

Dessa villkor är skrivna på tyska. I händelse av översättningar till andra språk ska den tyska versionen ha företräde i händelse av avvikelser eller tolkningsfrågor.