Please enter a search term:

Användarvillkor - Juridiskt meddelande

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras arrangemang på denna webbplats omfattas av upphovsrätt och andra lagar om skydd av immateriella rättigheter. De får inte kopieras, ändras eller användas på andra webbplatser, varken för kommersiella ändamål eller för distribution. Undantag från detta är bilder eller grafik som uttryckligen tillhandahålls för detta ändamål.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på MPROFI:s webbsidor juridiskt skyddade varumärken som tillhör MPROFI, inklusive alla MPROFI:s huvudvarumärken samt MPROFI:s och dess dotterbolags logotyper och emblem.

Garanti

MPROFI tar inget ansvar och lämnar inga garantier för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet. Vi tillhandahåller informationen utan någon representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått. Dessutom utesluts alla underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

MPROFI AG ansvarar inte för innehållet på webbplatser som denna webbplats hänvisar till direkt eller indirekt.

MPROFI AG förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till den information som tillhandahålls utan föregående meddelande.

MPROFI AG ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive utebliven vinst, som uppstår på grund av eller i övrigt i samband med information som tillhandahålls på denna webbplats.

Uttalanden på webbplatsen

På vår webbplats hittar du också framåtblickande uttalanden baserade på övertygelser från MPROFI ledning. Sådana uttalanden återspeglar MPROFI:s syn på framtida händelser vid den tidpunkt då de gjordes och är föremål för risker och osäkerheter. Många faktorer kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de resultat som förutses här. Sådana faktorer inkluderar bland annat förändringar i allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden, förändringar i valutakurser och räntesatser samt förändringar i affärsstrategi. MPROFI frånsäger sig varje avsikt eller skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Licensrättigheter

MPROFI vill gärna erbjuda dig ett innovativt och informativt Internetprogram. Vi ber om förståelse för att MPROFI måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa Internetsidor inte ger några licensrättigheter till MPROFI:s immateriella rättigheter.

Bildrättigheter

Övriga © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock