Please enter a search term:

Allmänna affärsvillkor - AGB

Tillämpningsområde och definitioner

 • Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") gäller för alla avtal, tjänster och leveranser som ingås eller tillhandahålls mellan mprofi AG (nedan kallad "byrån") och dess kunder (nedan kallade "kunden"), såvida inte annat uttryckligen överenskommits.
 • Kunden bekräftar giltigheten av dessa allmänna villkor genom att ge byrån i uppdrag eller använda byråns tjänster. Avvikande eller motstridiga villkor från kunden ska inte erkännas om inte byrån uttryckligen har godkänt deras giltighet skriftligen.
 • För termen "digital byrå" ska termen "byrå" även användas i det följande. Begreppet "kund" ska anses omfatta både fysiska och juridiska personer samt partnerskap som agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Ingående av avtal

 • Byråns erbjudanden kan komma att ändras och är inte bindande. Ett avtal ingås endast genom att byrån skriftligen bekräftar beställningen eller tillhandahåller de överenskomna tjänsterna.
 • Byrån ska ha rätt att använda underleverantörer för att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Byrån skall vara ansvarig för underleverantörernas uppträdande på samma sätt som för sitt eget uppträdande.

Beskrivning och omfattning av tjänsterna

 • Byrån ska tillhandahålla tjänster inom området för digital kommunikation, såsom skapande och underhåll av webbplatser, marknadsföring online, hantering av sociala medier, sökmotoroptimering, grafisk design och webbdesign samt utveckling av programvara och applikationer.
 • Den exakta omfattningen av de tjänster som byrån ska tillhandahålla ska anges i respektive avtal eller i orderbekräftelsen. Ändringar eller tillägg till tjänsternas omfattning kräver skriftlig form och samtycke från båda parter.
 • Byrån ska ha rätt att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna i delar, förutsatt att detta är rimligt för kunden och den övergripande framgången för beställningen inte äventyras.

Kundens skyldigheter

 • Kunden är skyldig att förse byrån med all information, allt material och alla dokument som krävs för att utföra uppdraget i god tid och i lämplig form.
 • Kunden skall ansvara för att den information, det material och de dokument som han tillhandahåller är korrekta och fullständiga. Byrån är inte skyldig att kontrollera att dessa är korrekta eller fullständiga.
 • Kunden skall säkerställa att denne innehar alla nödvändiga rättigheter och licenser till det material som denne tillhandahåller och att byråns användning av detta material inom ramen för fullgörandet av avtalet inte kränker tredje parts rättigheter.
 • Kunden skall vara skyldig att inspektera de tjänster som tillhandahålls av byrån omedelbart efter mottagandet och att utan dröjsmål skriftligen meddela eventuella brister. Om Kunden underlåter att i rätt tid reklamera fel skall tjänsterna anses ha godkänts.

Ersättning och betalningsvillkor

 • Ersättningen för de tjänster som byrån utför skall anges i respektive avtal eller i orderbekräftelsen. Om inte annat avtalats skall ersättningen baseras på byråns vid avtalets ingående gällande prislista.
 • Byrån har rätt att kräva skäliga förskottsbetalningar eller a conto-betalningar. Vid långvariga projekt eller vid tillhandahållande av återkommande tjänster får byrån avtala om månads- eller kvartalsvis fakturering.
 • Alla överenskomna priser skall vara exklusive vid var tid gällande lagstadgad mervärdesskatt.
 • Fakturor från byrån förfaller till betalning utan avdrag inom 14 dagar från fakturadatum, om inte annan betalningstid har avtalats. Vid utebliven betalning från kundens sida har byrån rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag samt påminnelsekostnader.

Garanti och ansvar

 • Byrån ska ansvara för att de avtalade tjänsterna tillhandahålls felfritt och i enlighet med avtalet. I händelse av fel ska byrån vara skyldig att tillhandahålla efterföljande prestanda, som kan utföras, enligt byråns gottfinnande, genom att avhjälpa felet eller genom att tillhandahålla en felfri tjänst.
 • Om den efterföljande prestationen misslyckas, har kunden rätt att sänka priset på lämpligt sätt eller att dra sig ur avtalet. Skadeståndskrav från kunden på grund av defekter ska uteslutas, såvida inte byrån är ansvarig på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet.
 • Byrån skall inte vara ansvarig för skador till följd av fel, förseningar eller avbrott i överföringen av data, vid funktionsfel i teknisk utrustning, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data eller virus, såvida inte sådana skador orsakats av byrån uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 • Byråns ansvar för andra skador skall vara begränsat till uppsåt och grov vårdslöshet. Ansvar för indirekt skada, följdskada orsakad av en defekt eller utebliven vinst skall uteslutas, i den mån inga tvingande lagstadgade ansvarsbestämmelser strider mot detta.
 • Ansvarsbegränsningarna skall även gälla till förmån för byråns ställföreträdare och underleverantörer.
 • Garantiperioden skall vara tolv månader från det att tjänsten tagits i bruk, såvida inte en längre period föreskrivs i lag.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

 • Byrån skall bevilja kunden de nyttjanderätter som krävs för det avtalade ändamålet till de tjänster som produceras inom ramen för genomförandet av kontraktet. Om inte annat avtalats ska kunden erhålla en enkel, icke-överlåtbar nyttjanderätt till de producerade tjänsterna.
 • Nyttjanderätten övergår inte till kunden förrän den överenskomna ersättningen har betalats i sin helhet.
 • Byrån förbehåller sig rätten att använda de tjänster den tillhandahållit som referensobjekt och att hänvisa till dem i samband med sin egen reklam, förutsatt att detta är rimligt för kunden.

Sekretess och dataskydd

 • De avtalsslutande parterna åtar sig att behandla all kunskap om affärshemligheter och konfidentiell information från den andra parten som erhållits under genomförandet av avtalet konfidentiellt och att inte vidarebefordra den till tredje part eller använda den för egna ändamål, såvida detta inte är nödvändigt för att uppfylla syftet med avtalet.
 • Byrån åtar sig att följa bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen och att behandla Kundens personuppgifter endast inom ramen för syftet med avtalet. Byrån ska vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kundens personuppgifter.

Slutbestämmelser

 • Ändringar av och tillägg till dessa allmänna villkor samt sidoavtal måste göras skriftligen. Detta gäller även för undantag från kravet på skriftlig form.
 • Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig eller inte kan verkställas, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska en sådan giltig och verkställbar bestämmelse anses vara överenskommen som kommer närmast betydelsen och syftet med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen.
 • Dessa allmänna villkor ska regleras av lagen i det land där byrån har sitt säte, med undantag för lagvalsregler och FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor.
 • För tvister som uppstår ur eller i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av byråns tjänster ska domstolen vid byråns säte ha exklusiv behörighet, i den mån inga tvingande lagbestämmelser är otillämpliga.
 • Avtalsspråket ska vara tyska. Om dessa allmänna villkor översätts till andra språk ska den tyska versionen ha företräde i händelse av meningsskiljaktigheter eller tolkningsfrågor.
 • Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som kan hittas på Internetadressen https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Byrån är dock varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.
 • Kunden har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part utan byråns samtycke.
 • Byrån skall ha rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part, förutsatt att detta är rimligt för kunden och att den övergripande framgången för beställningen inte äventyras.
 • Byrån förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst och utan föregående meddelande. Användare är skyldiga att regelbundet informera sig om de aktuella allmänna villkoren och att anpassa sin användning av byråns tjänster i enlighet med detta. Fortsatt användning av byråns tjänster efter det att de ändrade allmänna villkoren har trätt i kraft ska anses utgöra ett godkännande av ändringarna.